Data a ochrana soukromí

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů podává vysvětlení o tom, jaké informace shromažďujeme, jak je ukládáme, přenášíme a používáme.
Data a ochrana soukromí

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů podává vysvětlení o tom, jaké informace shromažďujeme, jak je ukládáme, přenášíme a používáme. Pro přesné podrobnosti o tom, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, nás kontaktujte, sekce Kontakty viz níže.

K údajům, které shromažďujeme, patří i údaje osobního charakteru. K těm přistupujeme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 

Při provádění změn v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvádíme i data posledních změn. Před provedením významných změn v tomto prohlášení či ve způsobu zacházení s vašimi osobními údaji vás nejdříve upozorníme, a to oznámením nebo vám přímo zašleme novou verzi prohlášení v jeho plném znění. Doporučujeme toto prohlášení pravidelně kontrolovat.

Proč data sbíráme


  Vaše data zpracováváme pouze za účelem kvalitního výkonu našich služeb. Při zpracování dat respektujeme vaše základní právo na soukromí včetně potřeby chránit osobní integritu. Mějte prosím na vědomí, že dat neshromažďujeme více, než kolik potřebujeme k poskytnutí požadované služby. Není-li uvedeno jinak, stanovuje si konkrétní účel a způsob shromažďování vašich údajů Carwiz. V právních termínech firma jedná jako „zpracovatel“ osobních údajů.

Data shromažďujeme za účelem:
• poskytnutí služby rezervace vozidel;
• uzavření smlouvy o pronájmu a vystavení vyúčtování;
• zodpovězení vašich dotazů, vyřízení stížností a reklamací;
• zasílání našich nabídek.

Jaká data sbíráme?

Rezervace vozidla

Při rezervaci vozidla od vás potřebujeme následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail.

 

Pronájem automobilu

Při pronájmu vozidla vybraného z naší nabídky od vás pro uzavření smlouvy potřebujeme trochu více osobních údajů. Patří zde:

 

 • jméno a příjmení
  • adresa
  • identifikační číslo OIB
  • datum narození
  • věk
  • občanský průkaz / pas (číslo a doba platnosti)
  • číslo řidičského průkazu, vydavatel a datum platnosti
  • číslo kreditní karty
  • telefonní číslo
  • e-mail

 

 

 

Žádost / Stížnost / Reklamace

 

Jste-li s něčím nespokojeni nebo chcete nahlásit závadu na vozidle, potřebujeme následující informace:
• jméno a příjmení
• adresu
• OIB
• telefonní číslo
• číslo a dobu platnosti občanského průkazu/pasu
• číslo řidičského průkazu, vydavatele a dobu platnosti

 

 

 

Jak sběr dat provádíme?

Obecně data shromažďujeme následujícími způsoby:

 • Při žádosti o využití našich služeb.
 • Jsou-li nám přímo poskytnuta například zasláním e-mailu nebo uskutečněním telefonního hovoru.
 • Používáním našich webových stránek. Carwiz používá cookies, čímž má k dispozici některé informace osobního charakteru. Co jsou cookies a jak je používáme, najdete na této adrese: https://www.carwiz.cz/cz/general-releases/cookies/.
 • Přihlášením do našeho zpravodaje.
 • Prostřednictvím přímých marketingových práv, která mohou být udělena například e-mailem či přímo podpisem formuláře občana např. v našich pobočkách.


Na různých místech vám dáváme vědět, jaké informace od vás potřebujeme ještě před začátkem využívání služeb, které si u nás vyberete.

Naše weby obvykle využívají cookies nebo jiné nástroje sběru dat. Podrobnosti naleznete v našich zásadách používání cookies.

Provoz u našich produktů a služeb mohou řídit weby třetích stran, například počet kliknutí a použité vyhledávací dotazy. Těmto službám neposkytujeme žádné osobní informace.

 

Ochrana vašich dat

Disponujeme příslušnými technickými a administrativními bezpečnostními opatřeními, abychom zajistili, že data našich uživatelů jsou chráněna před neoprávněným nebo náhodným přístupem, použitím, změnou nebo ztrátou. Přijatá opatření jsou pravidelně kontrolována a průběžně aktualizována.

S vašimi informacemi jednáme v souladu se zákonem. Rovněž požadujeme, aby naši dodavatelé a poskytovatelé služeb předkládali hodnocení bezpečnosti a prokázali, že odpovídají příslušným zákonům a standardům našeho odvětví.

Pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme pracovní postupy, obchodní procesy a technická opatření, abychom zlepšili ochranu vašeho soukromí a zajistili dodržování našich vlastních interních zásad.

 

Jak vaše informace sdílíme?


CARWIZ je oprávněn poskytnout vaše osobní údaje třetím stranám v následujících případech:

 • za účelem plnění zákonných povinností, poskytnutí soudu a jiným příslušným orgánům v průběhu občanského, trestního, přestupkového nebo jiného řízení nebo jiných řízení právního charakteru;
  • při ochraně práv, bezpečnosti nebo majetku CARWIZ;
  • za účelem uzavírání smluv nebo zpracování transakcí se zprostředkovateli, tj. agenturami, jejichž prostřednictvím jste CARWIZ kontaktovali;
  • za účelem prevence nebo omezení škod, jež by CARWIZ mohl utrpět;
  • v jiných případech za předpokladu, že jste výslovně nesouhlasili.


Při sdílení vašich osobních údajů s třetími stranami se CARWIZ zasazuje o to, aby se za žádných okolností vaše osobních údaje nevyužívaly k jinému než smluvnímu účelu. Taktéž zavazuje třetí strany k zachovávání důvěrnosti vašich osobních údajů.

 

Jak dlouho vaše data uchováváme?

Osobní údaje uchováváme formou, která umožňuje identifikaci, pouze po dobu nezbytnou pro účely, za jakými jsou osobní údaje zpracovávány. Tato forma odpovídá předpisům naší země vyžadujícím, aby správce dat zachovával důvěrnost osobních údajů. Osobní údaje mohou být uchovávány po delší dobu za jistých předepsaných podmínek, a to například pro statistické účely či za účelem archivace ve veřejném zájmu.

V případě, že se s vašimi údaji zachází navzdory vašemu nesouhlasu, na váš pokyn zpracování vašich dat ihned zastavíme a již je nebudeme používat. Důsledkem může být nemožnost využívat některé výhody.

Vaše data nebudou smazána ve stanovených časových intervalech v případě, že byla zahájena nucená platba nezaplacených pohledávek nebo jiné podobné řízení. K vymazání osobních údajů dojde po konečném vyřízení dané záležitosti nebo při zákonném omezení zákonných nároků, které upravují obchodní vztahy.

Vaše práva

 • Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo si písemně, telefonicky nebo e-mailem vyžádat a získat své osobní údaje, které máme k dispozici, pod podmínkou, že vaše totožnost byla nezpochybnitelně prokázána.
 • Právo na opravu či aktualizaci vašich osobních údajů: V případě, že vaše informace jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo provést opravu nebo aktualizaci svých osobních údajů písemně nebo osobně, a to pod podmínkou, že vaše totožnost bude nezpochybnitelně prokázána. Je vaše odpovědnost poskytnout nám správné osobní údaje a jste povinni nás informovat o všech významných změnách vašich osobních údajů (změna jména, příjmení, adresy atd.)
 • Právo na vymazání osobních údajů: Vaše údaje budou vymazány, nebude-li tato skutečnost v rozporu s platnými předpisy a již nebudou existovat důvody, abychom vaše osobní údaje zpracovávali, nezpracovávají-li se zrovna pro statistické účely, není-li již možné na základě osobních údajů identifikovat danou osobu, nebo pokud nejsou nezbytné pro stanovení, vymáhání nebo obranu právních požadavků.
 • Právo odstoupit od „marketingové části“ smlouvy: Máte právo kdykoli odejmout možnost doručování našich marketingových materiálů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě legitimního zájmu Carwiz: Máte právo se kdykoli odvolat s uvedením důvodů obhajujících vaše zájmy, a to písemně nebo osobně v sídle naší společnosti. V takovém případě vás upozorníme, pokud legitimní zájmy naší strany přesáhnou zájmy vaší strany a bude nutné osobní údaje nadále zpracovávat, a to v zájmu dosažení a/nebo obhájení zákonných požadavků.
 • Máte právo podat stížnost dozírajícímu orgánu, a to písemně nebo osobně na adresu naší centrály, jakož i Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Právo na převod osobních údajů: Máte právo písemně nebo osobně požádat na našem ústředí, aby údaje, které jste nám poskytli na základě rozhodnutí či smlouvy, vám byly zpřístupněny ve strukturované a strojově čitelné podobě a v běžném formátu, jestliže jsme tato data zpracovali automatizovanými postupy.
 • Právo omezit zpracování: Máte právo požádat písemně nebo osobně v sídle naší společnosti o dočasné zablokování zpracování osobních údajů pod podmínkou, že poukážete na nepřesnost údajů, na nutnost jejich ověření nebo na jejich neoprávněné zpracovávání; pokud nesouhlasíte s vymazáním dat; pokud CARWIZ tato data již nevyžaduje; pokud požadujete, aby byly splněny zákonné požadavky; nebo pokud jste podali stížnost, neboť očekáváte, že CARWIZ má záměr uplatnit své legitimní zájmy nad zájmy vašimi.

 

Zneužití dat

Můžeme vám účtovat přiměřený administrativní poplatek nebo odmítnout vyhovět vaší žádosti v případě, že je zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, a to zejména z důvodu jejího častého opakování.


Kontaktní informace

Máte-li zájem dozvědět se více o ochraně osobních údajů nebo se dovoláváte některého ze svých práv, můžete nás kontaktovat e-mailem info@carwiz.cz, telefonicky na +420 725 293 527 nebo zasláním žádosti na adresu: Aviaticka 8, Praha 6 Ruzyně, Česká republika.

Pro pohodlné prohlížení ve Vašem prohlížeci, CARWIZ web stránky používají cookies a podobné technologie. Pokračováním v prohlížení těchto stránek, souhlasíte s používání cookies. Více informací »