Všeobecné obchodní podmínky

Cena pronájmu. Voucher/Poukaz. Kauce a podmínky placení. Řidičský průkaz. Předání a vrácení vozidla...
Všeobecné obchodní podmínky

1. Tyto

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy k pronájmu vozidla (dále jen „NS“), která je uzavřena dle ustanovení § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), a to mezi společností RX Auto, s.r.o., se sídlem Smetanova 240, Úvaly, PSČ 250 82, IČO: 06044310, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. (dále jen „Pronajímatel“) a nájemcem uvedeným ve Smlouvě (dále jen „Nájemce“). Všechny rezervace se řídí těmito VOP. RX Auto, s.r.o. nenese odpovědnost za škody způsobené osobami řídícími vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Nájemce bere plnou zodpovědnost za tyto škody. Telefonické hovory s pracovníky RX Auto s.r.o. mohou být nahrávány. Tyto VOP platí od 1. února 2020 a RX Auto, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv tyto VOP změnit. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Nájemce souhlasí s tím, že údaje jeho osobní údaje ze Smlouvy budou Pronajímatelem zpracovány a uchovány v databázi pronajímatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Shledá-li Pronajímatel nutnost ověřit nebo potvrdit solventnost nájemce, nájemce souhlasí, aby k tomu byly tyto jeho osobní údaje využity a/nebo poskytnuty za tímto účelem třetí osobě, zejména pojišťovně nebo správním orgánům. Nájemce, případně další řidiči mají právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu. Pokud zjistí, nebo se domnívají, že Pronajímatel provádí zpracování jejich osobních údajů v rozporu s příslušnými právními předpisy, mají právo požádat pronajímatele o vysvětlení a požadovat odstranění závadného stavu, popřípadě se za tímto účelem obrátit na příslušný orgán dozoru. Nájemce podpisem Smlouvy prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil, že s nimi souhlasí a bude se jimi řídit po celou dobu trvání pronájmu. Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pro případ soudního sporu se strany dohodly, že věcně a místně příslušnými jsou soudy v České republice. Smlouva je vyhotovena v českém jazyce a v případě vzájemných rozporů bude postupováno podle české verze.

2. Cena pronájmu

Pronájem je účtován v celých dnech (období 24 hodin), části jednotek jsou zaokrouhlovány na následující celou jednotku (den).

Cena pronájmu obsahuje

neomezený nájezd kilometrů, není-li uvedeno jinak ve smlouvě o pronájmu,

pojištění odpovědnosti za provoz motorových vozidel,

havarijní pojištění se spoluúčastí,

asistenční službu a pojištění vozidla proti odcizení se spoluúčastí.

Dále cena obsahuje silniční daň, poplatek za rádio, daň z přidané hodnoty (DPH)

sezónní pnematiky a běžnou údržbu.

Součástí ceny nejsou pohonné hmoty, dálniční známka, letištní poplatek a provozní kapaliny.

3. Voucher/Poukaz

Nájemce je povinen předložit na přepážce Pronajímatele tištěnou verzi poukazu. V případě nepředložení poukazu si Pronajímatel vyhrazuje právo účtovat denní sazbu bez poskytnutí slev.

K vyzvednutí vozidla potřebujete platnou kreditní kartu, doklad totožnosti nebo cestovní pas a platný řidičský průkaz.

Na kreditní kartě musí být dostatek dostupných prostředků na pokrytí částky depozity. Výše zálohy (předautorizace) závisí na ceně pronájmu, typu a kategorii vozidla a na zvoleném pojistném balíčku.

Z kreditní karty můžou být účtovány případné další náklady, které vzniknou během pronájmu.

Nájemce musí být vlastníkem kreditní karty.

Nájemné lze platit kreditní kartou, předplacenými nebo elektronickými kartami a také digitalními kartami nahranými v Apple Pay, Google pay nebo Smartwatch .

Nezapomeňte, že platba kreditní kartou může vyžadovat váš PIN kód.

4. Kauce a podmínky placení

Nájemce je povinen při podpisu NS nechat zablokovat na své kreditní kartě u Pronajímatele kauci za účelem zajištění případných pohledávek pronajímatele za nájemcem a za účelem splnění povinnosti nájemce vrátit vozidlo. Kreditní karta musí být vydána na jméno řidiče. Tato kauce bude zúčtována po vrácení vozidla a jejím složením není dotčena povinnost nájemce platit nájemné. Výše kauce je uvedena v NS a zahrnuje spoluúčast Nájemce na škodách, náklady na výměnu vozidla a náhradu nájemného za dobu, kdy je poškozené vozidlo v opravě. Dále předpokládané administrativní náklady a náklady na palivo, pro případy vrácení vozidla poškozeného nebo nedotankovaného a pro případy nákladů vzniklých v souvislosti se spácháním dopravního přestupku. Konkrétní výše kauce závisí na pořizovací ceně a skupině vozidla. Kauci lze složit pouze bezhotovostně, prostřednictvím kreditních karet American Express, Eurocard/MasterCard nebo Visa. Pronajímatel NEAKCEPTUJE jiné karty, zejména debetní, předplacené nebo Maestro, digitalní nahrané v mobilních zařízení nebo smart hodinkách.

Nájemce předloží Pronajímateli kreditní kartu, vystavenou na jméno Nájemce, která musí být platná minimálně po dobu následujících tří měsíců od uzavření NS, a zmocní Pronajímatele k tomu, aby u vydavatele karty zablokoval částku ve výši kauce. Pronajímatel je dále oprávněn kdykoliv po uplynutí doby nájmu vyrovnat použitím poskytnuté kreditní karty také všechny závazky Nájemce ze Smlouvy, zejména náklady jako správní pokuty, administrativní poplatky, náklady na vyčištění vozidla, nadměrné opotřebení atd. Pokud poskytnutá kreditní karta nedisponuje volným limitem pro blokaci, vyhrazuje si Pronajímatel právo pronájem odmítnout. Pohledávky Pronajímatele z nájemného i případné jiné pohledávky ze Smlouvy, jsou splatné vždy ihned.

5. Řidičský průkaz

Klient a další řidiči musí mít platný řidičský průkaz po dobu nejméně dvou let.

Řidičské průkazy, které nejsou vytištěny v římské abecedě (arabština, japonština, azbuka), musí být doprovázeny mezinárodním řidičským průkazem.

Při vyzvednutí vozidla předložte spolu s platným řidičským průkazem platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas.

K pronájmu vozidla je vyžadován následující minimální věk nájemce a držitel řidičského průkazu:

 • 21 let / 2 roky pro vozidla ve skupinách Mini, Economy, Compact, Intermediate
 • 25 let / 2 roky pro vozidla ve skupinách Compact Elite, Sedan, Premium, Luxury
 • 28 let/ 2 roky pro vozidl ve skupinách PFMR, PFAR

Poplatek za mladého / staršího řidiče ve výši 36/60 EUR za pronájem), pokud je řidič mladší 21 let nebo starší 71 let, v závislosti na zvolené kategorii vozu

6. Předání a vrácení vozidla

Nájemce odpovídá za všechny náklady, které vzniknou Pronajímateli s opravami nebo výměnami v případě škody na vozidle. Při předání a vrácení vozidla budou všechny škody na vozidle zaznamenány do Předávacího protokolu a potvrzeny podpisem Nájemce. Nájemce odpovídá za všechny škody, které budou zjištěny při vrácení vozidla navíc ke škodám, které byly zaznamenány při předání. Dodatečné uplatnění škod Nájemcem, které se údajně vyskytovaly již při předání vozidla, není přípustné. Vozidlo lze vrátit pouze během provozní doby Pronajímatele uvedené ve Smlouvě. Pokud je vozidlo vráceno Pronajímateli mimo provozní dobu, příp. bez potvrzení o vrácení zaměstnancem Pronajímatele, odpovídá Nájemce až do okamžiku skutečného převzetí vozu Pronajímatelem za ztrátu i za všechny škody, které nebyly zaznamenány v předávacím protokolu při předání vozidla Nájemci. Za přistavení nebo vyzvednutí vozidla mimo provozovnu nebo mimo provozní dobu Pronajímatele, bude účtován poplatek € 40. Nájemce je povinen vozidlo vrátit ve stejném stavu, v jakém mu bylo předáno. V případě silného znečištění, které přesahuje rámec běžného použití, je však Pronajímatel oprávněn účtovat Nájemci dodatečné náklady na čištění € 150 této Smlouvy. Pokud by z důvodu silného znečištění vozidla nebylo možné zjistit stav vozidla, především zkontrolovat poškození, vyhrazuje si Pronajímatel právo vozidlo před potvrzením o převzetí vyčistit. Ve všech vozidlech je zakázáno kouřit a přepravovat zvířata. V případě porušení zákazu Nájemcem jsou účtovány náklady čištění €150. Nájemce je povinen ohlásit prodloužení pronájmu nad rámec sjednané Smlouvy vždy písemně a alespoň 24 hodin dopředu, a to na emailovou adresu Pronajímatele – reservations@carwiz.cz. Pronajímatel si vyhrazuje právo takovému požadavku nevyhovět nebo účtovat za pronájem vyšší denní sazbu. V případě neoprávněného prodloužení pronájmu zaplatit Pronajímateli poplatek ve výši €500, přičemž Pronajímatel je oprávněn účtovat dobu neoprávněného pronájmu vyšší denní sazbou. Za neoprávněné prodloužení pronájmu se považuje vrácení vozidla více než 60 minut po dohodnutém termínu ve Smlouvě. V případě ukončení pronájmu Nájemcem předčasně je Pronajímatel oprávněn účtovat celou cenu dle platné rezervace. Nájemce souhlasí, že vozidlo je vybaveno GPS monitorovacím zařízením. Nájemce není oprávněn poskytnout vozidlo jako předmět dalšího pronájmu třetím osobám, ani využívat vozidlo k podnikatelské činnosti v oblasti pronájmu nebo přepravy osob, zejména provozovat taxislužbu, autopůjčovnu nebo podobnou činnost, včetně smluvní přepravy osob. V případě zjištění neoprávněného provozování vozidla k výše uvedeným účelům, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli pokutu ve výši €4 000.

Pozdní vrácení

Za 60 a více minut později si účtujeme celý další den pronájmu. Platí pro všechny skupiny automobilů.

7. Nevyzvednutí nebo pozdní vyzvednutí vozidla

V případě, že si klient z nějakého důvodu nevyzvedl rezervované vozidlo nebo jej nevyzvedl v dohodnutém čase, můžeme účtovat poplatek. V případě zpoždění letu a pokud je uvedeno číslo letu, nebude účtován příplatek při vyzvednutí vozidla v rámci otvíracích hodin pobočky. Pokud není uvedeno žádné číslo letu, může být pobočka bez předchozího upozornění uzavřena. Žádné náhrady nebudou poskytnuty za výpůjčky ukončené předčasně, pozdě vyzvednuté, nevyzvednuté nebo za změny provedené po datu zahájení nájemného, ​​a to ani v případě, že byla poskytnuta ochrana proti zrušení.

Zrušení rezervace

Rezervace lze zrušit před výpůjční dobou.

Zrušení je třeba provést online nebo písemně prostřednictvím e-mailu na reservations@carwiz.cz

8. Obecné podmínky krytí.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí stranou (SLI)

škodě na majetku a zranění osob.

Krytí na osobu ve výši 2 000 000 EUR, na věcné škody do 2 000 000 EUR.

Při vyzvednutí vozidla je důležité zvolit typ dodatečného krytí. Existují různé balíčky krytí, které jsou přizpůsobeny vašim potřebám a možnostem. Od snížení spoluúčasti při poškození až po žádnou spoluúčast při nehodě.

Skupina vozidel / model vozidla

Naše vozidla jsou rozdělena do skupin pomocí kódů ACRISS.

Rezervace jsou potvrzeny pro skupinu vozidla. Nezaručujeme konkrétní značku / model nebo typ paliva vozidla. Vozidlo zobrazené v jakékoli dokumentaci slouží pouze jako příklad a podle našeho uvážení může být nahrazeno alternativním, podobným nebo lepším vozidlem.

9. Nájemce odpovídá

Pronajímateli v plném rozsahu za škodu, vzniklou na vozidle v době od předání vozidla Nájemci do jeho převzetí Pronajímatelem! V případě vzniku dopravní nehody, odcizení, poškození, nebo poškození i jen části vozidla a dále v případě, kdy došlo v důsledku dopravní nehody k poranění nebo usmrcení osoby, je Nájemce vždy povinen přivolat policii bez ohledu na výši vzniklé škody. Nájemce je povinen vyplnit záznam o dopravní nehodě. Potvrzení o účasti na nehodě, nebo vzniku jiné škody dalším stranám, je Nájemce povinen neprodleně předat Pronajímateli, nejpozději však do 24 hodin od vzniku škody. V případě vzniku škody odcizením vozidla je Nájemce povinen ihned odevzdat Pronajímateli doklady a klíče od vozidla. Pokud tak neučiní, odpovídá Pronajímateli v plném rozsahu za vzniklou škodu. Nájemce je povinen poskytovat policii, Pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti součinnost při vyšetřování nehody a v rámci likvidace škodní události, popř. i v rámci soudního řízení. Nájemce odpovídá za veškeré náklady, které vzniknou v souvislosti s nevyrozuměním policie nebo nevyplněním či neúplným vyplněním formuláře Záznamu o dopravní nehodě. Nájemce není oprávněn zastupovat Pronajímatele v právních úkonech. Nájemce není oprávněn, bez předchozího souhlasu Pronajímatele, zadat objednávku opravářských prací na vozidle. Spoluúčast se vztahuje na každou jednu pojistnou událost, způsobenou nájemcem na vozidle, není-li stanoveno jinak v nájemní smlouvě. 

Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla (TP)

Na Nájemce a oprávněného řidiče se vztahuje pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, jehož podmínky jsou k nahlédnutí u Pronajímatele. Pronajímatel prohlašuje, že uzavřel toto pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Nájemce je povinen v případě nehody dodržovat veškeré právní předpisy, které se vztahují k dopravní nehodě, zejména je povinen poznamenat si jména a adresy všech účastníků nehody a svědků. Neuznat jakoukoli odpovědnost a neprovádět žádné platby. Neopustit vozidlo bez jeho zabezpečení. Telefonicky ohlásit událost Pronajímateli. Bezodkladně vyrozumět policii ČR, pokud došlo ke zranění osob nebo pokud nelze u všech účastníků nehody zjistit totožnost. Nájemce tímto Pronajímatele zbavuje veškeré odpovědnosti v rozsahu, v jakém to zákon umožňuje, za škodu a ztrátu věcí přepravovaných, uložených nebo ponechaných ve vozidle Nájemcem nebo jinou osobou před, v době platnosti pronájmu nebo po vrácení vozidla Pronajímateli. Nájemce zprošťuje Pronajímatele veškerých nákladů a nároků uplatňovaných vůči Pronajímateli v souvislosti s touto ztrátou nebo škodou.

Standardní krytí škod (CDW)

Krytí se standardní podílem Nájemce na úhradě škody v případě poškození nebo odcizení vozidla nezahrnuje poškození: pneumatik, krytů kol, interiéru vozidla, zpětného zrcátka, skel, zámků, spojky, motoru, katalyzátoru a chladiče. Dále není zahrnuto nabíjení baterie, kontaminace jiným druhem paliva, ztráta klíčů nebo dokladů od vozidla, odtah vozidla, náklady na transfer po nehodě, náklady na výměnu vozidla a náhrada nájemného za dobu, kdy je vozidlo v opravě. Podíl na škodě Nájemce je omezen dle Smlouvy. Maximální  výše je uvedena níže jako Podíl na škodě, spolu s výší kauce, požadované na kreditní kartě Nájemce. Podíl nájemce na škodě je následující: 

 • 700€ (MBMR, MDAR, EBMR, EDMR, EDAR, CDMR, CDAR, CDMD, CDAD, EWMR, EWAR, EWMD, EWAD, CWMR, CWAR, CWMD, CWAD)
 • 800€ (IDMR, IDAR, IDMD, IDAD, IWMR, IWAR, IWMD, IWAD, CFMR, CFAR, CFMD, CFAD, IFMR, IFAR, IFMR, IFAD)
 • 1100€ (SDMR, SDAR, SDMD, SDAD, FWMR, FWAR, FWMD, FWAD, LFMR, LFAR)
 • 1200€ (LFMD, LFAD, GVMR, GVAR)
 • 1500€ (PFMR, PFAR)

Veškerá poškození vozidla budou účtováno dle ceníku oprav, (matice poškození) který je k dispozici v našich kancelářích.

CDW+

Rozšířená krytí škod

Krytí se sníženým podílem na škodě (CDW+) V případě poškození nebo odcizení vozidla nezahrnuje poškození: pneumatik, krytů kol, interiéru vozidla, zpětného zrcátka, skel, zámků, spojky, motoru, katalyzátoru a chladiče. Dále není zahrnuto nabíjení baterie, kontaminace jiným druhem paliva, ztráta klíčů nebo dokladů od vozidla, odtah vozidla, náklady na transfer po nehodě, náklady na výměnu vozidla a náhrada nájemného za dobu, kdy je vozidlo v opravě. Podíl na škodě Nájemce je omezen dle Smlouvy následovně:

 • 400 € (MBMR, MDAR, EBMR, EDMR, EDAR, CDMR, CDAR, CDMD, CDAD, EWMR, EWAR, EWMD, EWAD, CWMR, CWAR, CWMD, CWAD)
 •  450€ (IDMR, IDAR, IDMD, IDAD, IWMR, IWAR, IWMD, IWAD, CFMR, CFAR, CFMD, CFAD, IFMR, IFAR, IFMR, IFAD)
 •  650€ (SDMR, SDAR, SDMD, SDAD, FWMR, FWAR, FWMD, FWAD,LFMR, LFAR)
 •  650€ (LFMD, LFAD, GVMR, GVAR)
 •  800€ (PFMR, PFAR)

SCDW

Krytí bez podílu na škodě (SCDW) V případě poškození nebo odcizení vozidla nezahrnuje poškození: interiéru vozidla, zámků, spojky, motoru, katalyzátoru a chladiče. Dále není zahrnuto nabíjení baterie, kontaminace jiným druhem paliva, ztráta klíčů nebo dokladů od vozidla, odtah vozidla, náklady na transfer po nehodě, náklady na výměnu vozidla a náhrada nájemného za dobu, kdy je vozidlo v opravě. V případě neúmyslného poškození nebo odcizení vozidla není nájemce povinen hradit vzniklou škodu, prokáže-li však, že k poškození došlo neúmyslně a poskytne-li Pronajímateli řádně vyplněný záznam o dopravní nehodě a policejní protokol. Pokud tak neučiní, odpovídá Pronajímateli v plném rozsahu za vzniklou škodu. Podíl na škodě Nájemce je omezen dle Smlouvy.

10. Doručení a vyzvednutí vozidla mimo kancelář CARWIZ

O doručení / nebo vyzvednutí vozidla musí být zažádáno během rezervačního procesu.

Během otevírací doby 

doručení / nebo vyzvednutí je služba na vyžádání. Obraťte se na nejbližší kancelář CARWIZ.

Předání / nebo vyzvednutí v rámci města

(nebo v okruhu 10 km od nejbližší CARWIZ kanceláře) bude účtován poplatek 40,00 €

(pro vzdálenosti větší než 10 km) Bude účtováno 40,00 € plus 1,20 € za km.

Doručení/předání nebo vyzvednutí vozidla mimo pracovní dobu

Za rezervace mimo pracovní dobu bude účtován příplatek 40,00 €.

11. Cestování do zahraničí

S vozidlem je povolen vjezd pouze do zemí Evropské unie, kromě vyjmenovaných zemí: Bulharsko, Rumunsko, Řecko, Velká Británie, Litva, Lotyšsko a Estonsko. Nájemce je povinen při cestování do zahraničí zaplatit poplatek za výjezd do zahraničí, ve výši €45. Porušení má za následek plnou náhradu přímých i nepřímých škod, až do plné hodnoty pronajatého vozidla a opravňuje úřady k okamžitému zabavení vozidla. Zejména při nepovoleném pokusu o překročení hranice, zaniká právo vozidlo dále užívat. Při krádeži vozidla odpovídá Nájemce za plnou výši hodnoty vozidla. Pří porušení a neinformování Pronajímatele o výjezdu z území ČR je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli pokutu ve výši €500. Nájemce souhlasí, že vozidlo je vybaveno GPS monitorovacím zařízením.

12. Doplňkové vybavení

Nájemce si může objednat v rámci Smlouvy pronájem doplňkového vybavení. Aktuální dostupnost a ceník je k dispozici u Pronajímatele. Za ztrátu nebo odcizení doplňkového vybavení bude Nájemci účtována pokuta ve výši €150 za každou jednu položku, zejména: Dětská autosedačka, GPS navigace, Sněhové řetězy.

Tankování PHM

Vozidlo je vždy předáno Pronajímatelem Nájemci vždy s plnou nádrží paliva, není-li v NS a předávacím protokolu uvedeno jinak. Stav palivové nádrže je uveden v předávacím protokolu k vozidlu. Nájemce se zavazuje vrátit vozidlo po skončení pronájmu s plnou nádrží, kromě případů sjednaných odlišně v NS. Chybějící palivo bude účtováno za litr (€2,5 / litr) a Nájemci bude účtován administrativní poplatek za doplnění PHM ve výši €40. Cena za litr PHM, účtovaná Pronajímatelem, může být vyšší, než aktuální cena PHM na běžné čerpací stanici. Za doplnění nádrže špatným typem PHM se Nájemce zavazuje uhradit Pronajímateli pokutu ve výši €400 a dále náklady spojené s odtahem vozu, opravou a dotankováním správného typu paliva. Nájemce je povinen předložit při vrácení vozidla na přepážce účtenku o posledním tankování a prokázat množství a typ paliva, které natankoval. 

Požadavek o naftové vozidlo

Dieselové vozidlo lze rezervovat předem.

Tato možnost je zpoplatněna částkou 2 € za den.

Další řidič

Poplatek za dalšího řidiče je  6€ za den, maximálně  60 € za pronájem 

Zákazník si může objednat pronájem dalšího vybavení v rámci nájemní Smlouvy. Aktuální ceník je k dispozici u pronajímatele. Pokuta ve výši 150 EUR za položku, bude účtována při ztrátě nebo odcizení doplňkového vybavení, zejména dětské sedačky, GPS navigace, sněhových řetězů.

 • Dětská sedačka: 8,5 EUR na den. Maximální cena 85 EUR za pronájem - na vyžádání.
 • Dětská sedačka: 8,5 EUR na den. Maximální cena 85 EUR za pronájem - na vyžádání. Navigace GPS Sat: 8,5 EUR za den. Maximální cena 85 EUR za pronájem - na vyžádání.
 • Sněhové řetězy: 8,5 EUR za den. Maximální cena 85 EUR za pronájem - na vyžádání.

13. Pokuty a správní poplatky

Pokuty za dopravní přestupky způsobené vozidlem v době trvání Smlouvy a dále škody, ke kterým dojde na základě ztráty dokladů, klíčů nebo nářadí, patřících do vybavení vozidla, hradí vždy Nájemce. Uloží-li správní orgán Pronajímateli pokutu za správní delikt pro porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích způsobené vozidlem v době trvání Smlouvy a povinnost nahradit náklady správního řízení s tím souvisejícího, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu, a to ve výši pokuty a náhrady nákladů správního řízení uložených správním orgánem. Smluvní pokuta je splatná den následující po jejím vzniku. Pronajímatel je oprávněn Nájemci účtovat poplatek ve výši €40 v případě, že bude Pronajímatel vyzván správním orgánem ke sdělení totožnosti řidiče, podezřelého ze spáchání dopravního přestupku nebo jiného protiprávního jednání s vozidlem.

Vyzvednutí / vrácení vozidla v jiné kanceláři, než jaké bylo dohodnuto v nájemní smlouvě.

Pokud se klient rozhodne vyzvednout nebo vrátit vozidlo na jiné místo, než jaké je uvedeno v rezervaci nebo v nájemní smlouvě, bude účtován dodatečný poplatek ve výši 50 € spolu s jednosměrným poplatkem za pronájem.

14. Čištění vozidla

Za ztrátu dokladů nebo klíčů od vozu, je účtován poplatek ve výši €300 za každý jeden případ. Za každou škodní událost na vozidle je účtován administrativní poplatek ve výši €60 (tento poplatek slouží na úhradu nákladů Pronajímatele, kdy se jedná zejména o odvoz vozidla do servisu, vyřízení potřebné dokumentace k opravě vozidla, nahlášení škody pojišťovně, doúčtování penalizace a související interní administrativa). V případě nehody, ztráty klíče nebo dokladů od vozidla, je nájemce povinen přivolat policii a o událoasti sepsat policejní protocol. V opačném případě nese plnou zodpovědnost za všechny náklady s události spojené.

15. Lost key

V případě, že vozidlo vyžaduje po vrácení zvláštní čištění (tj. Odstranění zápachu, zvířecích chlupů, rozlitých kapalin), bude účtován poplatek min. 150,00 €.

Kouření ve vozidle je penalizováno částkou 150,00 €.

Pro pohodlné prohlížení ve Vašem prohlížeci, CARWIZ web stránky používají cookies a podobné technologie. Pokračováním v prohlížení těchto stránek, souhlasíte s používání cookies. Více informací »